Skip to main content

Vådområde-projekt 2010

Vådområde-projektet

Vejle Kommune har fået penge fra Fødevareministeriet til at etablere Danmarks næststørste sammenhængende vådområde på i alt ca. 140 ha. i ådalene omkring Odderbæk.

1. etape blev påbegyndt i efteråret 2010 ved Odderbæks nedre løb umiddelbart nord for Odderbækvej og det tidl. dambrug og er klar til indvielse i maj 2011.

Se film om vådområdeprojektet her

Vådområdet skabes ved at dræn frilægges og vandet herfra ledes ud i de åbne enge. Endvidere lægges bækken tilbage og gensnoes i det oprindelige løb, hvor det er hensigtsmæssigt.

Hvor det er muligt hæves bunden også, så engene kan oversvømmes ved højvande.

Ideen er, at skåne vandmiljøet i Kulsø og Skjern Å for de næringsstoffer, som føres med drænene (især kvælstof og fosfor), og som bundfældes i det stillestående vand i de våde enge, hvor de så kan opfanges af græsvækst og genanvendes, når engene afgræsses af kreaturer eller der tages høslet - faktisk som man anvendte engene for godt 100 år siden!

Vådområderne vil endvidere hindre den direkte udledning af sand i bækken fra de afbrudte dræn og dermed begrænse antallet af sandfang. På denne måde får vi både en bæk i bedre fysisk tilstand til gavn for f.eks. ørreden og odderen og via græsningsselskabet et mere åbent landskab samt en rigere og mere varieret natur.

Næste etape af vådområdet etableres i 2011, hvor man så støt og roligt bevæger sig videre mod syd langs bækken. Projektleder Bo Levesen, tlf. 40 21 65 30, koordinerer med de resp. lodsejere og entreprenørerne, der står for det praktiske.

Projektet afsluttet
Projektet er formelt afsluttet pr. 31.12.2012 og kom i sin endelige udformning til at omfatte godt 130 ha. i ådalene ved Odderbæk og dens tilløb og har deltagelse af 28 lodsejere. Projektets vision: ’Ingen direkte udledning af dræn- eller spildevand til Odderbæk’ er i kombination med Odderbæk Vandløbslaugs Fosforprojekt 2010 (se dette) således tilnærmelsesvis nået. Deltagelse i projektet forudsætter en tinglysningsklausul, som bl.a. indebærer, at lodsejeren ingensinde må hverken pløje, gøde, sprøjte eller dræne arealet. Lodsejeren kompenseres herfor med et såkaldt fastholdelsestilskud, som efter årlig ansøgning udbetales over en 20-årig periode fra Naturerhverv.

Forskning
Projektet er ledsaget af et flerårigt internationalt forskningsprojekt fra DCE, Center for Miljø og Energi (tidl. DMU, Danmarks Miljøundersøgelser), Aarhus Universitet, hvor hensigten er at dokumentere effekten på tilbageholdelsen af næringsstoffer til vandmiljøet. Forskningsrapporten herom foreligger ikke endeligt endnu, men foreløbige resultater peger på, at der tilbageholdes op mod 86 % fosfor og 17 % kvælstof.

 

Projektet er støttet af:
EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fisker