Invasive arter

Invasive arter

Faunaforurening er forurening af naturen med såkaldt invasive plante- eller dyrearter, hvor naturligt hjemmehørende dansk natur invaderes af miljøfremmede planter eller dyr, som påvirker den oprindelige fauna og i visse tilfælde endda gør det så effektivt, at den oprindelige natur undertrykkes, kvæles eller skades i et omfang, så det går ud over stedets naturlige mangfoldighed. Miljøministeriet har iværksat en handleplan med opfordring til befolkningen om at medvirke i bekæmpelsen af invasive arter.

I Odderbæk-området er konstateret følgende invasive arter, hvis tilstedeværelse gerne må begrænses mest muligt og helst helt udryddes, hvilket alle bedes medvirke til i størst mulige omfang, jf. Miljøministeriets opfordring:

Planter:

Kæmpebalsamin
(Impatiens glandulifera) – indført som staude, der dog breder sig vildt langs vandløb og fugtige områder og udkonkurrerer naturlig vegetation

kaempebalsamin
Sildig hæg/Glansbladet hæg
(Prunus serotina) - et træ, som tidligere blev meget anvendt i løvtræs-læhegn og skovbryn, et skyggetræ, der skygger al naturlig vegetation væk.

glansbladet haeg

Rynket rose
(Rosa rugosa) - findes ofte på sandede jorde, hvor den kan dominere totalt

rosa rugosa

Bjergfyr
(Pinus mugo) – hårdfør og plantes ofte på sandede jorde, oprindeligt for at mindske sandflugt. Sår sig selv og fortrænger lyngen på heder og klitter

 Bjergfyr


Dyr

Mink
(Mustela vision) – indført som pelsdyr. Undslupne dyr fra Minkfarme er meget aggressive overfor fugle og fisk samt små pattedyr.

 mink1

 

Iberisk skovsnegl, dræbersnegl
(Arion lusitanicus) – især kendt i haver, hvor den udrydder mange urter. Den er nu ved at brede sig i naturen og kan fortrænge hjemlige skovsnegle og mange vilde urter.

 IberiskSnegl

 

Mårhunden
er relativt ny i Danmark, men er set flere gange i Odderbæk-området, også i 2011.

Den  er farlig for vore naturlige og hjemmehørende arter som f.eks. ræv, grævling og andre mindre dyr samt fugle m.v. fordi den mestrer både svømmende og klatrende jagt. Den kan tillige være bærer af en bændelorme-parasit, der er dødelig for mennesker. Den må jages året rundt.

Maarhund

 

Øvrige

Andre stedvist skadelige arterUdover de ovenfor nævnte miljøfremmede planter og dyr bør følgende hjemmehørende planter stedvis bekæmpes:

Pil i vandløb
(gråpil, salix sinérea) – hindrer med sine vandret groende rødder vandets frie løb og kan på denne måde hæve vandstanden, så der opstår afvandingsproblemer på dyrkede områder.

Femhannetpillillebusk

Lodden dueurt
(Epilobium hirsutum) – en 1½ - 2 meter høj urt, der gror som pil med vandrette rødder i vandløb og hindrer derved vandets frie løb.

Loddendueurt

 
Copyright © 2018 Odderbæk Vandløbslaug. Alle rettigheder reserveret.