Græsningsselskabet

Græsningsselskabet

Græsningsselskabets sigte er både at medvirke til, at næringsstofferne opsamles i de våde enge og nyttiggøres som foder, men også at sikre at engene ikke gror til i pilekrat og anden opvækst.

Det sikres derved også, at den specielle (og stærkt truede) fauna, som afgræssede enge, skråninger og overdrev i ådalene rummer, får optimale kår, og at vi således både får en rigere natur, nyttiggjort engene og et åbent, synligt, varieret og smukt landskab.

Se film om græsningsselskabet her

Hegningen og pleje af græsarealerne.
Græsningsselskabet omfatter ca. 180 ha. i Odderbæks ådale og er et af Danmarks største. Der er opsat over 30 km. dobbelttrådet hegn for at sikre, at de græssende dyr bliver, hvor de skal være. 27 lodsejere indgår i projektet. Mange steder, hvor det har været hensigts-mæssigt, indgår flere lodsejeres arealer i den samme hegning, så de enkelte hegnede arealer derved giver mulighed for samgræsning på tværs af skelgrænser, så lodsejere, der ikke selv har dyr, alligevel kan få afgræsset sine engarealer. Som hovedregel regnes ca. 0,8 ko til afgræsning af én ha. Blandt de græssende dyr ses flere forskellige dyrearter: Kødkvægracer (skotsk højlandskvæg, limousine og blandingsracer), kvier fra malkekvægsbesætninger (sortbrogede), heste (islandske heste bl.a.) og æsler, men også får, geder og strudse er anvendelige.

Plejenaf de våde enge skal for de deltagende lodsejeres vedkommende ske ved afgræsning og/eller høslet, men hvis lodsejeren herudover ønsker hektar-tilskud til plejen, kan det være en kompliceret affære, idet de forsk. involverede myndigheder ikke er enige om kriterierne for, hvordan den skal ske:

NaturErhverv, der er ansvarlig for udbetaling af evt. plejetilskud efter årlig ansøgning herom, kræver, at højden på vegetationen pr. 31 aug. ikke noget sted må være mere end 40 cm. og at bestemte arter, f.eks. lysesiv ikke findes i større mængde, mens Vejle Kommune, der er tilsynsførende på § 3 arealer efter naturbeskyttelsesloven, som disse arealer som oftest henhører under, ønsker, at der laves plejeplaner, der er anderledes målrettet, så der sikres en hensigtsmæssig og mangfoldig natur!

NaturErhverv, der er medfinansierende på projektet, stiller endelig entydigt krav om, at der indgås 10-årige aftaler med lodsejerne om plejen.

Hegnstråden er relativt stiv og meget stærk og kan klare et træk på mere end ét ton inden den brister og kan være lidt svær at arbejde med for lodsejeren, hvis man ikke lige ved hvordan:

Se film om hvordan tråden kan samles og sættes op her

Finansiering og tilrettelæggelse.
Græsningsselskabet er tilvejebragt af Odderbæk Vandløbslaug og medfinansieret af offentlige midler fra:

EU/Det Europæiske Fællesskab/Europakommissionen og
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved NaturErhverv

Endelig er projektet i dets udformning både planlagt og koordineret med Odderbæk Vandløbslaugs Fosforprojekt og Vejle Kommunes vådområdeprojekt i Odderbækområdet, som begge er omtalt andet sted på hjemmesiden . 


Foderfangsgitter udlånes
For at sikre at kreaturer tilknyttet Odderbæk Vandløbslaugs Græsningsselskab rimeligt nemt kan indfanges, når der er behov for det, har Odderbæk Vandløbslaug indkøbt et foderfanggitter , ’Lille Bjørn’af mærket JYFA, som har plads til 14 alm. kreaturer, når alle båse er åbne. Det er endda indrettet, så det både kan anvendes til alm. kvægracer (uden horn) og til langhornskvæg blot ved at gitteret i den ene side udskiftes.

               

Foderfangsgitteret stilles frit til rådighed for dyreholdere tilknyttet Græsningsselskabet og kan udlånes ved henvendelse til

Børge Hansen, Vesterlundvej 78,
tlf. 22 17 41 61,

som altid vil vide, hvor det befinder sig.

Eneste krav for udlån er, at det afleveres rengjort og i samme stand, som det modtages. Det flyttes lettest med en traktor med frontlæsser. 

 Projektet er støttet af:

EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fisker

 

Copyright © 2018 Odderbæk Vandløbslaug. Alle rettigheder reserveret.