Skip to main content

Hvad er der galt i Kulsø

Fosforprojektet

Mange søer i Danmark er i en dårlig tilstand. I de fleste tilfælde er årsagen, at søerne tilføres for meget fosfor. Det er også tilfældet med Kulsø.

Den vigtigste årsag til at søen hvert år bliver grøn af alger er, at den får tilført for meget fosfor. Algerne gør vandet uklart, og skaber iltsvind på bunden. De fleste bundplanter er forsvundet, og eksempelvis aborrer, der jager ved hjælp af synet, har svære vilkår i søen.

Fosfor9

Det tidligere Vejle Amt ønskede at finde metoder til at løse dette problem og iværksatte derfor i samarbejde med Odderbæk Vandløbslaug et fosforprojekt i Odderbæk-området i 2002.  Projektet videreføres af Vejle Kommune.

Forløbet i projektet er:

Etape 1.  (sommer og efterår 2002)   -   Indsamle viden om tilførsel af fosfor fra Odderbæk til Kulsø.              

 • Give Kommune kortlægger, hvor mange ejendomme, der tilfører hus-spildevand til vandløb og dræn i Odderbæks opland samt kortlægger, hvilke andre afløb der er fra ejendommene.                                  
 • Vejle Amt måler, hvor meget fosfor, der tilføres de forskellige vandløb og dræn i Odderbæk-området. 
 • Landmænd laver fosforbalancer ud fra deres gødningsregnskab og overvejer muligheder for at begrænse tilførslen af fosfor.

Etape 2. (forår 2003)  -  Status

 • Der gøres status over vores viden om tilførslen af fosfor fra de forskellige kilder i Odderbæk-området.
 • Der udarbejdes forslag til handleplan for fosfor i det åbne land i Odderbæk

Etape 3. (sommer og efterår 2003)  -  Handleplan

Handleplanen drøftes, vedtages og sættes i værk.

Ideer til, hvad der kan arbejdes med i en handleplan.

Landbrug

 • Bræmmer med græs langs vandløbene i Odderbæk-systemet
 • Etablering af vådområder ved Odderbæk
 • Sørge for at balance mellem fosfor til og fra markerne er optimal
 • Gylleseparering og biogas
 • Undgå tilførsel af forurenet overfladevand til vandløb (især kvæggårde)
 • Reduktion af fosforindhold i dyrenes foder
 • Bundfældningsbassiner ved drænudløb
 • Konturbearbejdning og reduceret jordbehandling
 • Undgå jordbehandling i efterår på skrånende arealer ved vandløb

Husholdning

 • Rense husspildevand og andet spildevand ved hjælp af f.eks. nedsivningsanlæg eller pileanlæg
 • I Vesterlund by: undgå at tilføre stoffer, der kan forurene til vandriste på pladser og veje (vand fra tage, pladser og veje løber direkte i Lindet Bæk)

Hvor kommer fosforen fra?

Tallene i tabellen viser antal kg pr.år

  Ensø Nedersø /Rørbæk Sø Odderbæk
Fra luften 2 19  
Natur 3 153 149
Landbrug 11 225 424
Huse   70 98
Dambrug   400  
Fra søerne   477  

 

 

Kulsø får tilført i alt 1988 kg. fosfor pr. år.

Målet er at reducere fosfortilførslen til 1500 kg. pr. år

værksatte tiltag

 1. Justerede gødningsplaner for områdets største landbrug
 2. Etablering af flere vådområder
 3. Ændret placering af gødningsstakke
 4. Bedre fordeling af kyllingegødning
 5. Begrænsning af tilførsel af forurenet overfladevand til bækken
 6. Udledning af husspildevand til bækken begrænset ved kloakering
 7. Bredere bræmmer med græs langs vandløbet på udvalgte strækninger

 

Præstegårdsengen var oprindeligt et naturligt vådområde. Den blev så drænet og dyrket som mark. Nu er den tilbageført som vådområde, der afgræsses.

 

Projektet er støttet af:
EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fisker