Laugets historie

Laugets Historie

2000 - Etablering af Odderbæk Vandløbslaug:

"Jeg gik og troede at vandløbet nede for enden af marken var så fint. Vandet var gennemsigtigt, og man kunne tydeligt se sandbunden. Men til min overraskelse fik jeg at vide at det i virkeligheden var forurenet. Ikke så meget med forurenende stoffer, men fysisk forurenet i form af alt for meget sand dèr hvor fiskene ellers skulle bruge grus for at gyde", fortæller landmand Niels Clemmensen fra Thyregod.

Det fik han at vide den dag han var ude for at se på vandløb sammen med kommunens tekniske udvalg, som han var medlem af.

"Jeg spurgte om ikke vi kunne lave et projekt for at forbedre vandløbets tilstand og fik at vide at initiativet skulle komme fra bredejerne. Samme aften ringede jeg til de 10 nærmeste bredejere, og 14 dage efter holdt vi det første møde med en repræsentant fra amtet" fortæller Niels Clemmensen.
Dette blev begyndelsen på Odderbæk Vandløbslaug.

I år 2000 formulerede 6 lodsejere formål, Vedtægter for Odderbæk Vandløbslaug og Vedligeholdelses-bestemmelser for Odderbæk Vandløbslaug, opsøgte bredjere og oplands-lodsejere for at få dem med på ideen om en koordineret indsats for vedligeholdelse af bækken under mottoet: Odderen tilbage til Odderbæk! Der blev afholdt stiftende generalforsamling, og herefter var vandløbslauget en realitet. I 2006 var 74% af bredejerne og 33% af oplandet medlemmer.

Det begyndte med interessen for selve vandløbet, men i arbejdet med at formulere formål og vedtægter fandt de 6 lodsejere ud af, at de ville satse bredere, hvilket afspejles i historikken.

2000 - Laugets vedtægter gælder for hele vandløbet:

Den daværende Give Kommune, som var vandløbsmyndighed, vedtog at laugets vedtægter skulle gælde for hele vandløbet, således at laugets foreskrifter for den koordinerede vedligeholdelse skulle overholdes, uanset om man var medlem eller ej. Det er første gang i Danmark, at en privat forening har udøvet tilsyns for det offentlige.

Det daværende Vejle Amt bakkede op om vandløbslaugets arbejde både økonomisk og med konsulentbistand. I de første år betalte Vejle Amt vedligeholdelsesudgifterne og udførte en række forbedringer af vandløbet med grusudlægning, tilbageslyngning af bækken flere steder og oprettelse af sandfang. Fra 2004 har vandløbslauget selv afholdt udgifterne til vedligeholdelse af bækken og tømning af sandfang.

Samarbejdspartnere:
Odderbæk Vandløbslaug og Vejle Amt,
Give Kommune Kommune/Vejle Kommune

2000 - Sandfang:

Allerede fra starten af Odderbæk Vandløbslaugs virke var en af hovedopgaverne en skånsom vedligeholdelse af bækken. For at bedre bækkens fysiske tilstand blev bl.a. anlagt 33 sandfang for at undgå at sandet aflejres overalt i bækkens løb. Virkningen af sandfangene i Odderbæk har tidligere biologistuderende Klavs V.Just undersøgt nærmere i forbindelse med sit speciale. Resultatet af undersøgelsen blev forelagt på Odderbæk Vandløbslaugs generalforsamling. Undersøgelsen følges nu op af Danmarks Fiskeri Undersøgelser.

2001 - Oplevelsesorienterede udflugter og oplysende arrangementer:

2 – 3 årlige arrangementer siden 2001

Samarbejdspartnere: 
Odderbæk Vandløbslaug og diverse eksperter


2002 - 2006 Naturplaner:

Kollektiv naturforvaltningsplan
Via Landsforeningen Plantning og Landskab fik vandløbslauget kontakt med KVL, Institut for Skov og Landskab v. professor Jørgen Primdahl, og der blev udarbejdet en kollektiv naturforvaltningsplan i 2004 for hele Odderbæk-området.

Samarbejdspartnere: 
Odderbæk Vandløbslaug og De Danske Plantningsforeninger/Plantning
og Landskab, KVL, Vejle Amt

Naturplaner påejendomsniveau
Efterfølgende lykkedes det Vandløbslauget at få tilskudsmidler til i perioden 2004-06 at ansætte landskabsforvalter Morten Bach Jørgensen. Han udarbejdede 50 naturplaner på ejendomsniveau for områdets største bedrifter (over 10 ha.). I projekt-perioden blev der udsendt nyhedsbreve til alle medlemmer og arrangeret ture og udflugter for at anskueliggøre viden og sætte fokus på områdets kvaliteter. I den sammenhæng havde lauget stor gavn af arkæolog, historiker og naturvejleder Gert Hougaard, som har skrevet masteropgave om kulturmiljø netop i Odderbækområdet.

Samarbejdspartnere: 
Odderbæk Vandløbslaug og Fødevaredirektoratet, De Danske Plantningsforeninger/Plantning og Landskab, Vejle Amt, Midtjysk Landbrugsrådgivning
 

2002 - Fosforprojekt:

Hvordan formindske udledningen af fosfor fra det åbne land i vandmiljøet?
I samarbejde med det tidligere Vejle Amt har vandløbslauget desuden kørt et projekt med begrænsning af fosforudledning fra det åbne land til vandmiljøet i Kulsø/Skjern Å-systemet. Fosforprojektet  

Samarbejdspartnere: 
Odderbæk Vandløbslaug og Vejle Amt/Vejle Kommune, Give Kommune, Midtjysk Landbrugsrådgivning
 

2005 - 2006 Fuglekasser:

Odderbæk Vandløbslaug har foranlediget at medlemmer og andre interesserede har bygget fuglekasser til opsætning i hele Odderbæk-området.  Der er bygget 2 x 250 fuglekasser til bl.a.:
Mejser, musvitter, stære, isfugle, vandstære, træløbere, tårnfalke og ugler fabrikeres og opsættes af lokale beboere.

Samarbejdspartnere: 
Odderbæk Vandløbslaug og Dansk Ornitologisk Forening, Nordea og Velux-fonden

2005 - Masteropgave om kulturmiljøinteresser i Odderbækområdet:

v. Gert Hougaard Rasmussen

2006 - Initiativpris:

Odderbæk Vandløbslaug modtog i 2006 Dansk Landbrugs Initiativpris for sit arbejde. Prisen, en granitsten, står nu, hvor Odderbæk  løber under Vesterlundvej. Læs mere om Initiativprisen
 

2006 -2007 Sandfangs biologiske betydning:

Undersøgelse af Danmarks Fiskeriundersøgelser og biologispeciale af Klaus Just (klik)

Samarbejdspartnere: 
Odderbæk Vandløbslaugog Danmarks Fiskeri Undersøgelser, Aarhus Universitet, Vejle Amt/Vejle Kommune

2006 - 2007  Politik-udvikling for Vejle Kommune:

Administrativ erfaringsopsamling
Erfaringer fra Vejle Amt vedr. samarbejde med Odderbæk Vandløbslaug som lokal lodsejerforening (kaldet Odderbæk-modellen) omsættes til Ny Vejle Kommunes politik vedr. naturudvikling under navnet: Netværksbaseret Naturudvikling -Vejle Kommunes Naturpolitik 2007.

Samarbejdspartnere:
Odderbæk Vandløbslaug og Vejle Amt, Vejle Kommune, De Danske Plantningsforeninger/Plantning og Landskab


2007 - 2012 Sporet i Odderbæk-området:

Odderbæk Vandløbslaug har taget initiativ til og udført det praktiske arbejde i forbindelse med etablering af et 37 km. langt sammenhængende stisystem med 31,5 km. bestående af 9 ruter med varierende længde fra 1,7 km. til 19,7 km.  stisystem for at åbne landskabet med al dets natur- og kulturhistoriske rigdom. Sporet blev indviet d. 21.10.07 af Landbrugsrådets præsident, Peter Gæmelke. Læs mere om  Sporet

Samarbejdspartnere:
Odderbæk Vandløbslaug og Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Vejle Amt/Vejle kommune, Give Kommune

2007 - 2008 Formidlingsprojekt:

I 2007-2008 har Odderbæk Vandløbslaug fået støtte til et Formidlingsprojekt af Vejle Kommune. Projektet omfatter revision af hjemmeside mhp.  formidling afdiv. aktiviteter/projekter, beskrivelse af seværdigheder på Sporet i Odderbækområdet, beskrivelse af særlig flora og fauna i området samt organisatoriske og geografiske beskrivelser. Derudover omfatter projektet publikumsfaciliteter i marken i form af borde og bænke, et overdækket informationssted, trykt informationsmateriale samt nyudviklingaf Odderbæk Vandløbslaugs hjemmeside www.odderbaek.dk

Samarbejdspartnere: 
Odderbæk Vandløbslaug og Vejle Kommune


2008 - Løgfrøprojekt:

I et Grønt Partnerskab mellem Vejle Kommune, Skov- og Naturstyrelsen, Amfi-Consult og Odderbæk Vandløbslaug søges den stærkt truede løgfrø’s meget lille bestand i Danmark sikret og øget ved udsættelse af yngel og etablering af et tilstrækkeligt antal løgfrøsøer i et område strækkende sig fra Mattrup Ladegård over Hundshoved, Rørbæk Mark, Odderbæk til Kokborg.

Samarbejdspartnere: 
Odderæk Vandløbslaugog Vejle Kommune, Skov- og Naturstyrelsen, Amfi-Consult
 

2008 - Ministerbesøg 11.08.08:

Fødevareminister Eva Kjer Hansen får overrakt en glasmosaik udført af den lokale glaskunstner, Ina Andersen. Gaven overrækkes af formanden for Odderbæk Vandløbslaug Dan Rasmussen. Til højre for ministeren er det formand for Plantning og Landskab Arne Frandsen, derefter næstformand Thomas Lund, lodsejer Niels Clemmensen og MF Jens Vibjerg.
 

2010 - Udstillings- og madpakkehus:

opført på privat grund nær Thyregodlund præstegård og stisystemet. Rummer Grundtvigudstilling, oldsager og billeder fra nærliggende kulturarvsareal, fotos fra optagelser af DR1's julekalender "Pagten" samt oplysende materiale fra Odderbæk Vandløbslaug. Der er mulighed for at spise medbragt mad. Læs mere om Madpakkehuset med beskrivelse, sponsorliste og fotos.

Sponsorer
Den Jyske Sparekasse og Nordea samt mange lokale sponsorer og frivillig arbejdskraft.
 

2010 - Vådområdeprojekt:

Danmarks hidtil største vådområde etableres i ådalene omkring Odderbæk med tilløb og i tilknytning hertil søges etableret. Læs mere om Vådområde-projektet

2010 - Græsningsselskab:

omfattende 182 ha. i Odderbæk systemets ådale m.h.p. afgræsning, dvs. pleje af vådområder og overdrev, så det åbne landskab bevares og naturens mangfoldighed øges (fugle, dyr, planter og insekter).

Samarbejdspartnere:
Begge projekter er samarbejdede og løftes af Odderbæk Vandløbslaug og Vejle Kommune, Miljøministeriet og Fødevaredirektoratet

2010 - Fotokonkurrence:

2010 - Skiløjper:

2010 - Fosforprojekt II: konstruerede minivådområder

I fortsættelse af fosforprojektet fra 2002  blev der i 2010 etableret et nyt fosforprojekt med henblik på yderligere at reducere fosforudledningen til vandmiljøet i Kulsø og Skjern Å-systemet. Læs mere her

2017 - Løgfrøprojekt II:

Lodsejere i Odderbæk Vandløbslaug sagde  ”ja-tak” til ´yderligere 20 nye vandhuller til løgfrøen. Formålet med projektet er at hjælpe den truede løgfrø på vej igennem den såkaldte ”bilag IV-pulje”, der administreres af NaturErhvervstyrelsen. Vejle Kommune sørgende for tilsagn og finansiering til gravning af i alt 20 nye vandhuller og oprensning af 3 eksisterende vandhuller. Læs mere her

2020 - Odderbæk Vandløbslaug vinder flot naturpris

2020 modtog bestyrelsen 200.000 kroner som tak for en "en vedholdende og kollektiv indsats for naturen". Det er "Fonden 15. juni" stiftet af det naturinteresserede ægtepar, valdemar og lise Kähler, der står bag prisen. Læs mere her

2021 - Samarbejde med Markvildtlav

Naturen omkring Odderbækken har en rigtig god ven i det lokale markvildtlav, der både holder øje med dyrelivet i området og som sørger for den rette biodiversitive balance. Som noget nyt har man nu fokus på mårhunde. Læs mere her

2021 - Naturpleje omkring Odderbæk Vandløbslaug

Natur og stiforløb omkring Odderbækken passes og trimmes i et nyt plejetiltag af Odderbæk Vandløbslaug. Læs mere her

 

 

Copyright © 2018 Odderbæk Vandløbslaug. Alle rettigheder reserveret.