Skip to main content

Oprensning af Bækken

Oprensning af Bækken 

Odderbækområdet gennemstrømmes af Odderbæk og udgør dens afstrømningsområde. Odderbæk er et 15 km langt vandløb, som udspringer i Sejrup Sø og har udløb i Kulsø, der er en del af Skjern Å systemet. Bækken har fire større tilløb: Vesterlund Bæk, Lindet Bæk, Sejrup Bæk pg Rosenlund Bæk 

 

Tidligere oprensninger og reguleringer - eller hvordan man ikke skal gøre:

Før vandløbsloven blev ændret i 1982, bestod vedligeholdelsen af mange vandløb i regelmæssige grødeskæringer og oprensninger, hvor al plantevækst blev skåret, og aflejret sand m.v. i vandløbsprofilet blev gravet op. Det medførte, at også grus og sten med tiden blev fjernet fra vandløbene. Samtidigt blev mange vandløbs forløb reguleret og rettet ud. Resultatet var, at mange vandløb blev ensformige kanaler med dårlige fysiske forhold.

Desuden medførte reguleringer af mange vandløb etablering af opstemningsanlæg, stejle styrt eller stryg o.l., som spærrer for passage af fisk og smådyr til opstrøms beliggende vandløbsstrækninger.

 

Sådan var det også i Odderbæk. Bunden i Odderbæk var fyldt med sand, og de enkelte bredejere forestod regelmæssige grødeskæringer og oprensninger. Flere steder var der spærret for passage for fisk og smådyr ved opstemningsanlæg og stejle styrt.

Det tidligere Vejle Amt valgte på baggrund af Odderbæk Vandløbslaugs indsats for at sikre en skånsom og koordineret vedligeholdelse af vandløbet at bidrage med en væsentlig naturgenopretningsindsats for vandløbssystemet. Der er således:

 • etableret 33 sandfang  (Læs mere om Sandfang)

 • fjernet 3 store spærringer og et antal mindre, så der nu er fri passage gennem hele vandløbssystemet

 • ændret styrt til stryg

 • fjernet pil-overgroninger på forskellige strækninger (1300 m)

 • etaberet genslyngninger af bækløbet på udvalgte steder (1100 m)

 • udlagt gydegrus på udvalgte steder (1200 tons)

 • plantet rød-el langs 2600 m

Indsats:

Naturgenopretning

Det tidligere Vejle Amt valgte på baggrund af Odderbæk Vandløbslaugs indsats for at sikre en skånsom og koordineret vedligeholdelse af vandløbet at bidrage med en væsentlig naturgenopretningsindsats for vandløbssystemet. Der er således:

Koordineret og skånsom vedligeholdelse:

Vandløbslauget udarbejdede vedligeholdelsesbestemmelser for Odderbæk med tilløb. Sigtet var at få en så koordineret og skånsom vedligeholdelse som overhovedet muligt, og således at vedligeholdelsen blev foretaget på baggrund af en afvejning mellem de afvandingsmæssige og miljømæssige interesser.

Vedligeholdelsesbestemmelserne blev udarbejdet under hensyntagen til  vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven samt retningslinierne i daværende Vejle Amts regionsplan 1997. Daværende Give Kommune godkendte vedligeholdelsesbestemmelserne efter vandløbsloven og bestemte, at de skulle være generelt gældende for Odderbæk med tilløb.

Det betyder, at vedligeholdelsesbestemmelserne gælder uanset, om man er medlem af vandløbslauget eller ej. Hvis man ikke er medlem, skal den enkelte bredejer selv forestå vedligeholdelsen. Som medlem af vandløbslauget betaler bredejeren et vedligeholdelsesbidrag pr. løbende meter bred, og vandløbslauget sørger for den koordinerede vedligeholdelse, herunder oprensning af sandfang.

Vedligeholdelse af vandløbet tilrettelægges således, at den kun foretages efter behov og sådan at den tilgodeser dyre- og planteliv bedst muligt. De væsentligste principper er:

 • Der må ikke graves med maskine uden særlig tilladelse fra vandløbsmyndigheden (Vejle Kommune).

 • Den væsentligste vedligeholdelse foregår ved at oprense sandfang efter behov. Oprensningen foretages af Odderbæk Vandløbslaug.

 • Den enkelte bredejer kan efter behov foretage grødeskæring, men kun i perioden 1. juni til 1. november.

 • Bredejeren er forpligtet til at fjerne nedfaldne grene m.v., der hindrer vandets frie løb.

 • Piletræer skal bekæmpes af bredejeren, hvis de er til hindring for vandets frie løb, mens bredvegetationen herunder skyggegivende træer og buske på banketter og skråninger som hovedregel skal bevares.

 • Etablering af vandingssted til kreaturer kan ske uden særlig tilladelse, hvis det udføres efter forskriften i "Bedre vandløb - en praktisk håndbog", som kan rekvireres hos vandløbslaugets Kontakt  eller Vejle Kommune.

 • Trykspuling af dræn m.v. skal udføres på en sådan måde, at det ikke medfører sandvandring samt udskylning af okker i vandløbet.

 

Bedre vandløb:

Hvad man kan gøre for at forbedre de fysiske forhold i mindre vandløb (hovedpunkter fra pjecen "Bedre vandløb - en praktisk håndbog")

 • Skånsom grødeskæring

 • skånsom kantslåning

 • vedligeholdelse af grøfter og kanaler

 • plantning af træer langs vandløb

 • omlægning af styrt til stryg

 • udlægning af gydegrus

 • skjul for ørreder

 • sikring af bund og skråninger

 • indsnævring af  vandløb

 • anlæg af sandfang

 • anlæg af kreaturvandingssteder

 • anlæg af markoverførsler

 • åbning af rørlagte strækninger

 • begrænsning af okker