Naturplaner

Naturplanerne i Odderbækområdet omhandler:

1. Kollektiv naturplan for hele Odderbækområdet

2. 49 naturplaner på ejendomsniveau

 

Kollektiv naturplan

2001 nedsætter Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger (LDDP) en tænketank, der skal finde frem til projekter hvor man kan afprøve den kol-lektive læplantningsmodel på et bredere område. Tænketanken kommer frem til en ny model for forvaltning af landskabet. Modellen lægger op til at man skal behandle det lokale landskab som en helhed og på den måde fylde planlægningshullet mellem regionalplan og den enkelte ejendom. Der tages udgangspunkt i den enkelte lodsejers ønsker og ideer, men der lægges op til en mere samlet, koordineret lokal deltagelse i naturforvaltningsarbejdet. LDDP skriver ud til samtlige læ-plantningsforeninger for at efterlyse interesserede lokalområder.

Odderbækken bliver modelområde
Odderbækken udvælges til projektområde fordi vandløbslaugets tilbagemelding viser, at der er blevet gjort konkrete tanker i området, der passer godt til et projekt med ovenstående model. Samtidig har området et aktivt og dynamisk netværk, der kan sikre fremdrift i projektet.

Kollektiv naturplan for et område ved Thyregod.
Natur- og landskabsforvaltningsplanen.
KVL bestilles til at udføre projektet, som bliver til en "Kollektiv naturplan for et område ved Thyregod". Projektet går ud på, ud over at lave en naturforvaltningsplan for området, at skitsere hvordan arbejdet med sådanne planer fremover kan gribes an generelt set. Projektet begynder i sensommeren 2002 med interview af ejerne af samtlige ejendomme over 2 ha i vandløbs-oplandet. Ud fra interviews, møder med nøglepersoner fra området, borger-møder og KVLs analyser af området laves en naturforvaltningsplan som udstikker nogle rammer for det fremtidige arbejde med naturforvaltningen i området. Rammerne er væsentligt mere detaljeret end regionplanens og dækker over både konkrete arealbaserede forslag og overordnede anvisninger.

Du kan læse rapporten fra 2004 her

Naturplaner på ejendomsniveau

Via Direktoratet for Fødevareerhvervs pulje for demonstrations-projekter om naturplaner (www.dffe.dk) fik Odderbæk Vandløbslaug  880.000,- kr. til i perioden fra 15.02.2004 til 14.02.2006 at få udarbejdet 49 naturplaner i vandløbsoplandet samt at formidle om erfaringerne hermed.

Projektet indeholdt:

  • 49 naturplaner dækkende 20 af vandløbsoplandets 30 km2
  • 12 markvandringer (rundvisninger)
  • 2 infodage (udvidet rundvisninger)
  • 1 konference
  • 3 plancheudstillinger
  • 2 foldere
  • hjemmesiden www.odderbaek.dk
  • artikler i fagblade og presse
  • 8 nyhedsbreve til alle 200 lodsejere i vandløbsoplandet

Firmaet Landskab-MBJ ved Morten Bach Jørgensen stod for udarbejdelse af naturplanerne og formidlingsaktiviteterne.